FANS AND WATER, 1990195x134 cm, cotton patchwork© Regős Anna

FANS AND WATER, 1990
195x134 cm, cotton patchwork
© Regős Anna

PATTERN I., 1988200x200 cm, cotton pachwork© Regős Anna

PATTERN I., 1988
200x200 cm, cotton pachwork
© Regős Anna

PATTERN II., 1991200x200 cm, cotton patchwork© Regős Anna

PATTERN II., 1991
200x200 cm, cotton patchwork
© Regős Anna

site design: Benedek Regős

© Anna Regős 2015-2023